GÜNIŞIĞI ÇOCUK MERKEZİ

AYDINLATMA METNİ

SAYGIDEĞER DANIŞAN YAKINI;

GÜNIŞIĞI ÇOCUK MERKEZİ (Bundan sonra “Kurum” olarak anılacaktır). Kurum “Veri Sorumlusu” sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) kapsamında, aşağıda belirtilen amaçlar ve sınırlar içerisinde kişisel verileriniz işlenmekte ve buna uygun gerekli idari ve teknik tedbirleri almaya özenle riayet etmekteyiz.

İşbu nedenle “Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni” vasıtasıyla kişisel verilerinizi işleme süreçlerimiz ve KVKK kapsamındaki haklarınız ile ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz.

 I- Veri Sorumlusu

Veri sorumlusu: Günışığı Danışmanlık Organizasyon ve Ticaret Anonim Şirketi olarak, “Salih Omurtak Cad. No:55 Koşuyolu/İSTANBUL” ve  Günışığı Çocuk Merkezi Nilgün Çiğdem Ergül olarak “Akat Mah. Lavanta Sok. No:12 Akatlar- Levent/İSTANBUL” adreslerinde ve www.gunisigicocuk.com web sitesi ile faaliyet göstermekte olan Günışığı Çocuk Merkezi’nin sahibi olup; finans, fiziksel mekân güvenliği, görsel ve işitsel kayıtlar, hukuki işlem, iletişim, kimlik, danışma & rehabilitasyon faaliyetimizin icrası gerektirdiği ölçüde danışan adayımızın ve tarafınızın sağlık verileri, mesleki deneyim, referans ve müşteri işlem verilerinden oluşan kişisel verilerinizi KVKK kapsamında veri sorumlusu olarak işlemekteyiz.

 II- İşlenen Kişisel Verileriniz

Veri sorumlusu olarak Kurum;

 • Kimlik bilgileri
 • İletişim bilgileri ( Telefon numarası, e-posta adresi. – Randevu takibi için.)
 • Kişisel bilgiler ( Doğum tarihi, uyruk)
 • Çocuklarınıza ilişkin bilgiler (Adı, doğum tarihi,)
 • Görsel ve İşitsel Veriler (Fotoğraf, ses ve video kaydı, vb. – Uygulanacak danışmanlık & rehabilitasyon hizmetinin belirlenmesi ve Danışmanın/Uzmanın süreci etkin bir biçimde takibi/ kontrolü için.)
 • Kredi kartı numaranız (Banka işlemi ve ödeme amaçları için)
 • Adres bilgileriniz (Evraklarınızı adresinize postalamak/kargolamak için.)
 • Çocuğunuza Ve Tarafınıza Ait Sağlık Verileri ( Tespit ve uygulanacak danışmanlık & rehabilitasyon faaliyetinin belirlenmesi ve etkin biçimde sürdürülmesi amaçları için)
 • Eğitiminizi/danışmanlığınız tamamlandıktan sonra sorularınız/yorumlarınız.

18 yaşından küçük kişiler hakkında toplanan bilgiler bize yalnızca bir yetişkin tarafından verilebilir.

Potansiyel Danışanlarımızın verileri yalnızca önkayıt formunda tarafımız ile paylaşılanlarla  sınırlı olup kimse ile paylaşılmamaktadır.  Önkayıt formu akabinde  danışma hizmeti alınmadığı takdirde işbu veriler yasal süresi sonunda imha edilmektedir. Bu konuda daha detaylı bilgi almak için internet sitemizde yer alan Kişisel Verilerin İmhası
Politikamızı inceleyebilirsiniz.

III- Kişisel Verilerinizin Elde Edilme Zamanı

Kişisel verileriniz; yüzyüze (elden), basılı formlar, telefon ve e posta kayıtları ve güvenlik kamerası kayıtları ile toplanmakta olup aşağıdakiler ile sınırlı olmamak kaydıyla en sık kullandığımız veri toplama yöntemleri tarafınızı aydınlatmak adına paylaşılmaktadır.

1- Danışmanlık & Rehabilitasyon Aktiviteleri

 • Kurumda fiziken Başvuru Formu doldururken ve Danışmanlık kaydı oluştururken ( Danışan Kayıt Formu)
 • Danışmanlık & rehabilitasyon faaliyetleri çerçevesinde Danışan Dosyası oluşturulurken
 • http://www.gunisigicocuk.com/ web sitesi üzerinden başvuru formu gönderildiğinde
 • info@gunisigicocuk.com üzerinden e posta ve başvuru  formu gönderildiğinde
 • “gunisigicocukmerkezi” kullanıcı isimli Instagram sayfamız ve “Günışığı Çocuk Merkezi” kullanıcı isimli Facebook sayfamız üzerinden mesaj ve başvuru formu gönderildiğinde
 • Çözüm ortağımız olan hekimler, okullar, danışmanlık merkezleri ve diğer yetkili kurum/kuruluşlar tarafından danışan adayı hakkında tarafımızla bilgi ve belge paylaşıldığında
 • Danışan tarih çizelgesi tutma ve takip işlemleri sırasında
 • Danışmanlık ödemesi yaparken
 • İstekler, şikayetler ve/veya anlaşmazlıklar. KVKK tahtında kişisel verilerin işlenmesi kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

2-Yüz Yüze Danışmanlıklarda Veya Etkinliklerine Katılım İle Danışmanlık & Rehabilitasyon Hizmetleri:

 • Danışmanlık, rehabilitasyon ve terapi seansları
 • Danışmanlık & rehabilitasyon faaliyetleri çerçevesinde Danışan Anket ve Testleri doldurulurken
 • Müşteri anketlerine katılma (Örneğin Danışan Memnuniyeti Anketi)
 • Online eğitimler
 • E-posta üzerinden teklif ve promosyonlar almak için bültenlere abone olma.

3- Üçüncü taraflardan bilgi iletimi:

 • Çözüm ortağı olduğumuz okullar, hekimler, diğer danışmanlık merkezleri tarafından gelen yönlendirmeler ve bunlara geri dönüşlerin sağlanması.

4. İnternet aktiviteleri:

 • http://www.gunisigicocuk.com/ web sitesine bağlantı (IP adresleri, tanımlama bilgileri)
 • info@gunisigicocuk.com adresi
 • “gunisigicocukmerkezi” kullanıcı isimli Instagram sayfamız ve “Günışığı Çocuk Merkezi” kullanıcı isimli Facebook sayfamız
 • Online başvuru/ön kayıt ve kayıt formları

III. Kişisel Verilerinizin İşlenme Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kurumumuzda  sunulan danışmanlık süreçlerinin gerektirdiği işlemler kapsamında Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar çerçevesinde; danışmanlık, rehabilitasyon ve diğer hizmet süreçlerinin yürütülebilmesi ve/veya Günışığı Çocuk Merkezi’nin yasal yükümlülükleri dahil tüm yükümlülüklerinin ifa edilebilmesi adına Kişisel Verileriniz aşağıdaki yöntem ve vasıtalar ile Günışığı Danışmanlık Organizasyon ve Tic. A.Ş.  ve Günışığı Çocuk Merkezi Nilgün Çiğdem Ergül olarak ilgili ve yetkili departmanları tarafından otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir ve işlenebilmektedir:

 • Elden, web siteler vasıtasıyla, elektronik postayla, postayla, referanslar aracılığıyla veya Kurumun çalıştığı çözüm ortakları (Örneğin …. Okulları) ve/veya internet siteleri, sosyal medya hesapları aracılığı ile;
 • Farklı şekillerde (yüz yüze, telefon, telekonferans, video konferans, faks vb) yapılabilecek görüşmeler sırasında edinilen bilgiler ile

Kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kanun’un 5. Maddesinde yer alan aşağıdaki hukuki sebeplerle işlenmektedir;

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 2. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak kişisel veri işlenmesi,
 3. Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
 4. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması,

Özel Nitelikteki Sağlık Verileriniz açık rızanıza bağlı olarak veya Kanun’un 6. Maddesinde sayılı şartların gerçekleşmesi halinde işlenmektedir.

Kişisel verileriniz; 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuatlar uyarınca işlenmektedir.

Kurum, kişisel verileriniz işlenirken; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, AB veri koruma mevzuatları ve KVKK başta olmak üzere ilgili yasal mevzuatta belirtilen veri işleme ilkelerine ve yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.

IV. Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek – vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. Kurumumuz, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmekte ve bu verilerin korunmasına hassasiyet göstermektedir.

Kurum, özel nitelikli kişisel verilerinizi, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde aşağıdaki durumlarda işlemektedir:

1-Açık Rızanızın Bulunması Durumunda

Destek almak üzere size ait olan özel nitelikli kişisel verilerinizi Kurum ile paylaşarak size uygun hizmet talep edebilmektesiniz. Sizlerin özel nitelikli verilerini paylaşarak tanımladığınız ihtiyaç ve isteklerinize yönelik size özel hizmet sunabilmemiz ve sizlerin bu ihtiyaçlarınızı gelecekte de hatırlayarak tekrar aynı hizmetleri sunabilmemiz için kurumumuz, özel nitelikli verilerinizi ancak açık rıza metnini sizin onaylamanız suretiyle açık rızanızı alarak ve sadece toplama amacına hizmet etmesi için işleyecektir.

2-Açık Rızanızın Bulunmaması Durumunda

Hassas nitelikteki sağlık verileriniz dışındaki özel nitelikli kişisel verileriniz, kanunlarda öngörülen hallerde, Sağlığınızla ilgili hassas nitelikli özel kişisel verileriniz ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, danışmanlık ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

V.  Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir:

 • Danışanlarımıza karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve danışmanlık & rehabilitasyon hizmetini hizmetin gereği gibi ifa edebilmek
 • Danışmanlık & rehabilitasyon hizmeti talebinizin konusuna ilişkin gerekli tespitlerin yapılması ile uygulanacak danışmanlık yöntemlerinin belirlenmesini sağlamak
 • 3.Yasal belgeleri muhasebe standartlarına uygun bir şekilde oluşturmak ve saklamak.

VI. Kişisel Verilerinizin Yurtiçi veya Yurtdışı Aktarımı

Kişisel verileriniz kural olarak yurtdışına aktarılmamaktadır. Ancak kurumca sağlanan hizmetlerin ifası amacıyla Kişisel verileriniz danışanımızın devam ettiği okulun ve/veya şubesi olan, fonksiyonlarımızın birlikte yürütüldüğü eğitim kurumlarının veyahut çözüm ortağımız olan sağlık kuruşunun yurtdışında bulunması ve bu yönde karşılıklı talep ve gereklilik olması halinde   aktarılmaktadır. Bu süreç öncesinde de mutlaka tarafınız ayrıca bilgilendirilip onayınız alınmaktadır.

VII. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Kişisel Verilerinizi, ilgili mevzuatta bu verilerin saklanması için öngörülen kanuni bir süre var ise bu sürenin sonuna kadar, böyle bir süre belirlenmemiş ise işlendikleri amaç için gerekli olan süre sonuna kadar işlenecektir. Bu sürelerin dolması halinde Kişisel Verileriniz re’ sen veya talebiniz üzerine derhal mevzuatta düzenlenen kurallara uygun şekilde silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Bu süre içerisinde Kişisel Verilerinizde bir değişiklik olması durumunda kayıtlarınızın güncel ve doğru tutulabilmesi adına Kurum’a bilgi verme yükümlülüğünüz bulunmaktadır. Bu konuda daha detaylı bilgi almak için internet sitemizde yer alan Kişisel Verilerin İmhası
Politikamızı inceleyebilirsiniz.

VIII. Günışığı Çocuk Merkezi’nin Kamera ile Gözetimi

Kurumlarımızdan yalnızca Günışığı Çocuk Merkezi Nilgün Çiğdem Ergül  – Akatlar adresimizde lobiyi gören tek bir kamera kaydı alınmakta olup, bu kayıt tesis güvenliği, çalışan güvenliği,  danışan, danışan adayı ve danışan yakını güvenliği ve iş sağlığı ve güvenliği amacıyla kaydedilmekte ve belirtilen alanlarda kamera simgesi bulunmaktadır. Kamera ile gözetim ve kayıt amacı; kurumda gerçekleşmesi olası asayiş olaylarının teşhisi ve önlenmesidir. Bu kayıtlara yalnızca eğitim kurumunun yetkili birimleri tarafından erişilebilmektedir.

Kayıtlar, güvenlik amaçları ile yalnızca ilgili kanun ve mevzuat hükümlerinde öngörülen süre olan 15 gün süre ile muhafaza edilmekte olup, sürenin bitiminde derhal imha edilmektedir.

Bu kayıtlar gizlilik politikamız gereğince kural olarak hiçbir üçüncü kişi/kurumla paylaşılmamaktadır. Söz konusu kişisel veriler yalnızca hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

IX. KVKK’na Göre Veri Sahibi Olarak Haklarınız (Madde 11) Nelerdir?

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme. Bu talebin yerine getirilebilmesi için kişisel verileri işlemenin hukuki amacının ortadan kalkmış olması, kanuni saklama sürelerinin dolmuş olması veya ilgili zamanaşımı sürelerinin geçmiş olması gerekmektedir. Bu süreler dolmadan silme talebiniz yerine getirilemeyecektir.
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

X. Haklarınız Kapsamında Eğitim Kurumuna Başvuru Yolları

Yukarıda belirtilen KVKK kapsamındaki haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi http://www.gunisigicocuk.com/ adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Salih Omurtak Cad. No:55 Koşuyolu / İSTANBUL veya Akat Mahallesi Lavanta Sokak No:12 Akatlar, Levent/ İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

GEREĞİNİ SAYGILARIMIZLA BİLGİNİZE SUNARIZ.

ÇOCUĞUNUZ BİZİM İÇİN DE DEĞERLİ…

GÜNIŞIĞI ÇOCUK MERKEZİ